loading

 

Kalite Politikamız

En üst düzeyde müşteri̇ memnuni̇yeti̇ni̇ sağlayarak, sürekli̇ iyi̇leşmeyi̇ ön planda
rutmak, yasal mevzuat ve tekni̇k şartnamelere uygun çalışmak, aldığımız işleri̇
zamanında bi̇ti̇rmek, çalışanlarımızın sürekli̇ geli̇şmesi̇ içi̇n şi̇rket içi̇nde ve dışında
kali̇te ve çevre ile ilgi̇li̇ eği̇ti̇m ve bi̇li̇nçlendi̇rme faali̇yetleri̇ organi̇ze etmek, tüm
çalışanların yöneti̇me tam katılımını sağlamak, kali̇te ve çevre yöneti̇m si̇stemi̇mi̇zi̇
sürekli̇ iyi̇leşti̇rmek, sektöründe raki̇pleri̇mi̇zden önde olmak, çevre ki̇rlenmesi̇ne
etki̇ eden şi̇rket içi̇ ve dişi etkenleri̇ en aza indi̇rmek, kaynaklari etki̇n ve akılcı bi̇r
şeki̇lde kullanmak, geri̇ dönüşüm teknoloji̇si̇ uygulamak, bu tür faali̇yetlere
destek vermek, mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri̇ yeri̇ne geti̇rerek, bütün
faali̇yet sahalarında çevre bi̇li̇nci̇ni̇ si̇stemati̇k ve düzenli̇ bi̇r şeki̇lde sağlamak
üzere kali̇te ve çevre yöneti̇m si̇stemi̇ni̇ beni̇msemek ve gerekleri̇ni̇ yeri̇ne geti̇rmek,
şi̇rketi̇mi̇zi̇n kali̇te ve çevre poli̇ti̇kasıdır.

Zafer İrfan Öner
Yön. Kurulu Başkanı